2. Ce reglementări cuprinde PUZ – ul?

Principalele reglementări stabilite printr-un PUZ sunt la procentul de ocupare a terenului (POT), coeficientul de utilizare a terenului (CUT), înălțimea maximă admisă, funcțiunea zonei, regimul de construire, retragerea clădirilor față de aliniament și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.

 • organizarea rețelei stradale;
 • organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • modul de utilizare a terenurilor;
 • dezvoltarea infrasturcturii edilitare;
 • statutul juridic și circulația terenurilor;
 • protejarea monumentelor istorice.

3. Utilizarea PUZ – ului și a regulamentului local de urbanism aferent acestuia

Odată aprobate, PUZ împreună cu regulamentul local de urbanism devin acte de autoritate ale administrațiilor publice locale, opozabile în justiție. Acestea sunt utilizate la:

 • eliberarea certificatelor de urbanism și emiterea autorizațiilor de construire pentru obiective din zona ce face obiectul P.U.Z.;
 • fundamentarea solicitărilor unor fonduri europene sau de la bugetul de stat pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică;
 • declanșarea procedurilor legale pentru realizarea de investiții ce implică exproprieri pentru cauză de utilitate publică;
 • respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile P.U.Z. și ale regulamentului local de urbanism aferent acestuia, aprobate;
 • alte operațiuni ale compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice locale.

4. Când este obligatorie elaborarea Planului Urbanistic Zonal?

Elaborarea e obligatorie în următoarele cazuri:

 • în zonele centrale ale localităților;
 • în zonele construite protejate și zonele de protecție a monumentelor;
 • în zone de agrement și turism;
 • în zonele și parcurile industriale, tehnologice și zonelor de servicii;
 • în cadrul parcelărilor de teren, pentru divizarea a mai mult de 3 parcele;
 • în cadrul infrastructurii de transport;
 • în cadrul zonelor supuse restructurării sau regenerării urbane;
 • în cadrul altor zone stabilite de către autoritățile publice locale din localități.

Delimitarea zonelor pentru PUZ se întocmesc în Planul Urbanistic General.

5 Cât timp este valabil Planul Urbanistic Zonal?

Durata de valabilitate a unui plan urbanistic zonal (PUZ) se stabilește prin hotărâre a consiliului local de aprobare a acestuia în raport cu scopul elaborării sau cu complexitatea obiectivelor de investiții care l-a generat.